Regulamin

 1. Właścicielem internetowej platformy handlowej działającej pod domeną internetową bojny.pl jest Piotr Barankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CreoCraft Piotr Barankiewicz ul. Poprzeczna 4, 05-135 Wieliszew, NIP: 536 170 78 93, REGON: 386581911, zwanym w dalszej części Regulaminu „Wynajmującym”.
 2. Platforma handlowa działająca pod domeną internetową bojny.pl służy do zawierania umów najmu SPRZĘTU na czas określony drogą elektroniczną.
 3. Warunki świadczenia usług za pośrednictwem platformy handlowej, działającej pod domeną internetową bojny.pl oraz związanie z nim prawa i obowiązki BOJNY oraz UŻYTKOWNIKÓW określają postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin powstał w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach, programach, stanowią przedmiot przysługujących BOJNY majątkowych praw autorskich.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej działającej pod domeną internetową bojny.pl w wersji elektronicznej.
 7. Każdy UŻYTKOWNIK ma możliwość odczytu oraz pobrania treści niniejszego regulaminu na swoje urządzenie, a także dokonania jego wydruku.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część UMOWY WYPOŻYCZENIA.
 1. BOJNY – właściciel internetowej platformy handlowej działającej pod domeną internetową bojny.pl, o którym mowa w pkt I. 1. niniejszego regulaminu, prowadzący i zarządzający Platformą.
 2. SPRZĘT – przedmiot Umowy Wypożyczenia
 3. CENA WYPOŻYCZENIA – zależna od OKRESU WYPOŻYCZENIA opłata, którą UŻYTKOWNIK zobowiązany jest zapłacić BOJNY w wykonaniu UMOWY WYPOŻYCZENIA.
 4. CAŁKOWITA CENA WYPOŻYCZENIA – CENA WYPOŻYCZENIA wraz z KOSZTAMI DOSTAWY.
 5. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. KAUCJA ZWROTNA – zwrotna opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz BOJNY na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia SPRZĘTU.
 7. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca ZAMÓWIENIA w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
 9. KOSZT DOSTAWY – całkowity koszt dostawy zamówionego SPRZĘTU do UŻYTKOWNIKA oraz jej dostawy zwrotnej do BOJNY.
 10. OFERTA – propozycja zawarcia umowy najmu BOJNY skierowana do UŻYTKOWNIKA.
 11. OKRES WYPOŻYCZENIA – czas trwania WYPOŻYCZENIA określany przez UŻYTKOWNIKA przy zawieraniu UMOWY WYPOŻYCZENIA, przy czym minimalny czas trwania WYPOŻYCZENIA wynosi dwa dni.
 12. PLATFORMA – internetowa platforma handlowa działająca pod domeną internetową bojny.pl.
 13. REGULAMIN – ogólne warunki korzystania z PLATFORMY zawarte w niniejszym dokumencie.
 14. REJESTRACJA – założenie konta na PLATFORMIE w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 15. UMOWA WYPOŻYCZENIA – umowa najmu w rozumieniu art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) zawierana pomiędzy BOJNY i UŻYTKOWNIKIEM na OKRES WYPOŻYCZENIA.
 16. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – umowa zawierana pomiędzy BOJNY i UŻYTKOWNIKIEM z chwilą założenia przez UŻYTKOWNIKA konta na PLATFORMIE, wskutek której UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do usług świadczonych poprzez PLATFORMĘ.
 17. UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych poprzez PLATFORMĘ.
 18. WYPOŻYCZENIE – stosunek prawny, który powstaje pomiędzy BOJNY i UŻYTKOWNIKIEM na skutek zawarcia UMOWY WYPOŻYCZENIA
 19. ZAMÓWIENIE – rezerwacja SPRZĘTU na określony przez UŻYTKOWNIKA OKRES WYPOŻYCZENIA dokonana na podstawie UMOWY WYPOŻYCZENIA.
 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez BOJNY jest założenie konta na PLATFORMIE.
 2. Założenie konta na PLATFORMIE jest równoznaczne z zawarciem UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z BOJNY.
 3. UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez BOJNY poprzez zalogowanie się na konto, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 4. UŻYTKOWNIKIEM może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. W celu WYPOŻYCZENIA wybranego przez UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU dokonuje on jego ZAMÓWIENIA poprzez wykonanie następujących czynności:
  1. wskazanie OKRESU WYPOŻYCZENIA w elektronicznym kalendarzu wyświetlającym się na stronie internetowej wybranej OFERTY,
  2. umiejscowienie w koszyku SRZĘTU znajdującego się na stronie internetowej wybranej OFERTY
  3. podanie danych do formularza rejestracyjnego służącego do założenia konta na PLATFORMIE bądź logowania,
  4. wybór formy płatności KAUCJI ZWROTNEJ oraz CAŁKOWITEJ CENY WYPOŻYCZNIA,
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami REGULAMINU i ich akceptacji,
  6. zatwierdzenie ZAMÓWIENIA i wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od UMOWY WYPOŻYCZENIA z chwilą nadania SPRZĘTU,
  7. dokonanie płatności KAUCJI ZWROTNEJ oraz CENY WYPOŻYCZENIA.
 6. Użytkownik powinien dokonać płatności CAŁKOWITEJ CENY WYPOŻYCZENIA w ciągu 2 godzin od złożenia ZAMÓWIENIA i KAUCJI ZWROTNEJ najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień dostawy.
 7. Brak opłacenia KAUCJI ZWROTNEJ i CAŁKOWITEJ CENY WYPOŻYCZENIA we wskazanych powyżej terminach skutkuje anulowaniem zamówienia.
 1. W celu założenia konta na PLATFORMIE UŻYTKOWNIK dokonuje rejestracji poprzez:
  1. wypełnienie formularza danych dostępnego na stronie internetowej PLATFORMY,
  2. zapoznanie się i akceptację REGULAMINU oraz polityki prywatności
 2. Poprzez akceptację REGULAMINU UŻYTKOWNIK oświadcza, że przystąpił dobrowolnie do korzystania z usług świadczonych poprzez PLATFORMĘ oraz że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 3. Na podany w formularzu adres e-mail BOJNY przesyła potwierdzenie rejestracji na PLATFORMIE.
 4. Po założeniu konta na PLATFORMIE UŻYTKOWNIK ma możliwość w szczególności:
  1. zmiany swoich danych,
  2. zmiany hasła,
  3. usunięcia konta.
 1. PLATFORMA czynna jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając UŻYTKOWNIKOWI ZAMÓWIENIE wybranego SPRZĘTU w każdym czasie, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. ZAMÓWIENIE wybranego SPRZĘTU jest równoznaczne z zawarciem UMOWY WYPOŻYCZENIA.
 3. Przedmiotem UMOWY WYPOŻYCZENIA jest SPRZĘT wraz z opakowaniem o cechach i wyglądzie określonych w OFERCIE.
 4. Stronami UMOWY WYPOŻYCZENIA są BOJNY i UŻYTKOWNIK.
 5. Poprzez zawarcie UMOWY WYPOŻYCZENIA BOJNY zobowiązuje się oddać UŻYTKOWNIKOWI do używania SPRZĘTU na OKRES WYPOŻYCZENIA, a UŻYTKOWNIK zobowiązuje się zapłacić BOJNY CENĘ WYPOŻYCZENIA.
 6. UMOWA WYPOŻYCZENIA zawierana jest z chwilą zatwierdzenia ZAMÓWIENIA przez wypełnienie formularza dostepnego na PLATFORMIE, oraz wyrażenia zgody na utratę prawa do odstąpienia od UMOWY WYPOŻYCZENIA z chwilą nadania SPRZĘTU.
 7. Po dokonaniu ZAMÓWIENIA BOJNY wysyła potwierdzenie ZAMÓWIENIA na adres e-mail UŻYTKOWNIKA wskazany przy REJESTRACJI.
 8. Jeżeli treść wiadomości e-mail z potwierdzeniem ZAMÓWIENIA nie jest zgodna ze złożonym ZAMÓWIENIEM, UŻYTKOWNIK powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym BOJNY, wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności.
 1. Ceny widniejące w OFERTACH określają CENĘ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU na dzień. Chyba, że UŻYTKOWNIK zdefiniował inny zakres dat w filtrze wyszukiwania. W takiej sytuacji ceny widniejące w OFERTACH określają CENĘ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU na zdefiniowany przez UŻYTKOWNIKA OKRES WYPOŻYCZENIA. Podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. CENA WYPOŻYCZENIA zmienia się wraz z długością OKRESU WYPOŻYCZENIA.
 3. CENA WYPOŻYCZENIA nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Przed złożeniem ZAMÓWIENIA UŻYTKOWNIK informowany jest o KOSZTACH DOSTAWY, który zostanie doliczony do CENY WYPOŻYCZENIA.
 5. Całkowitą CENĄ WYPOŻYCZENIA, wiążącą BOJNY i UŻYTKOWNIKA, jest CENA WYPOŻYCZENIA z dnia złożenia ZAMÓWIENIA wraz z KOSZTAMI DOSTAWY.
 6. Informacja na temat CAŁKOWITEJ CENY WYPOŻYCZENIA oraz wysokości KAUCJI ZWROTNEJ niezbędnej do realizacji ZAMÓWIENIA udostępniana jest w trakcie procesu wypełniania formularza na PLATFORMIE oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie po dokonaniu ZAMÓWIENIA wiadomości e-mail na adres podany przez UŻYTKOWNIKA.
 7. Zwrócenie SPRZĘTU przez UŻYTKOWNIKA przed upływem OKRESU WYPOŻYCZENIA nie uprawnia go do otrzymania zwrotu części CENY WYPOŻYCZENIA w wysokości odpowiadającej niewykorzystanemu okresowi.
 1. W przypadku opóźnienia w dostawie zwrotnej SPRZĘTU na rzecz BOJNY wynikającej z naruszenia przez UŻYTKOWNIKA zobowiązań wynikających z pkt “Prawa i obowiązki użytkownika” REGULAMINU, UŻYTKOWNIK zapłaci BOJNY karę umowną w wysokości podwojonej wartości jednego dnia wypożyczenia za każdy dzień opóźnienia w dostawie zwrotnej SPRZĘTU na rzecz BOJNY.
 2. BOJNY będzie uprawniony do zaspokojenia kar umownych, o których mowa w pkt „Kary umowne” REGULAMINU z KAUCJI ZWROTNEJ wpłaconej przez UŻYTKOWNIKA do wyczerpania wysokości KAUCJI ZWROTNEJ.
 3. W przypadku opóźnienia w dostawie SPRZĘTU na rzecz UŻYTKOWNIKA i nieskorzystania przez Użytkownika z prawa wypowiedzenia UMOWY WYPOŻYCZENIA ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w pkt X.5.(i). REGULAMINU, UŻYTKOWNIK uprawniony jest do żądania zapłaty przez BOJNY kary umownej w wysokości wartości jednego dnia wypożyczenia za każdy dzień opóźnienia w dostawie SPRZĘTU na rzecz UŻYTKOWNIKA w okresie, na który złożono ZAMÓWIENIE. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadku, gdy BOJNY poinformuje UŻYTKOWNIKA o braku dostępności zamówionego SPRZĘTU i zaproponuje UŻYTKOWNIKOWI dostarczenie SPRZĘTU podobnego do zamówionego.
 4. Obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt VII.1. oraz w pkt VII.3. REGULAMINU nie uchybia możliwości dochodzenia naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przez którakolwiek ze stron.
 1. UŻYTKOWNIK może dokonać płatności CAŁKOWITEJ CENY WYPOŻYCZENIA i KAUCJI ZWROTNEJ: kartą płatniczą Visa i Mastercard,
  1. Płatnością Blik.
  2. Natychmiastowe płatności realizowane poprzez platformę Przelewy24
 2. Rodzaje kart Visa i Mastercard, którymi można dokonać płatności CAŁKOWITEJ CENY WYPOŻYCZENIA i KAUCJI ZWROTNEJ wskazane są na stronie internetowej PLATFORMY.
 3. Dokonanie płatności kartą płatniczą wymaga jej ważności na terytorium Polski.
 4. Płatność kartą płatniczą powinna być dokonana w terminie ważności określonym na karcie.
 5. BOJNY zobowiązuje się wykorzystywać dane użytkowników kart płatniczych wyłącznie w celu rozliczenia transakcji płatniczych w związku z świadczeniem usług na łamach BOJNY.PL.
 6. Płatności z wykorzystaniem Systemu Blik polegają na umożliwieniu przyjmowania Transakcji Blik od Użytkowników, którzy korzystają z urządzeń zainstalowaną aplikacją obsługującą System Blik.
 1. Dostawa zamówionego SPRZĘTU do paczkomatu wskazanego przez UŻYTKOWNIKA oraz jego zwrot do dowolnego, wskazanego przez UŻYTKOWNIKA paczkomatu obsługiwane są przez przedsiębiorcę świadczącego usługi paczkomatowe InPost na zlecenie BOJNY.
 2. UŻYTKOWNIK odbiera zamówiony SPRZĘT we wskazanym przez siebie paczkomacie.
 3. Dostawa SPRZĘTU realizowana jest w pierwszym dniu roboczym czasu trwania WYPOŻYCZENIA, w godzinach 9:00 – 20:00.
 4. Zwrot Sprzętu dokonywany jest najpóźniej do godziny 10:00 pierwszego dnia po OKRESIE WYPOŻYCZENIA, bezpośrednio przez UŻYTKOWNIKA do dowolnego paczkomatu InPost.
 5. UŻYTKOWNIK odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie SPRZĘTU od momentu odbioru jej z paczkomatu do momentu zwrotu do paczkomatu.
 6. UŻYTKOWNIK w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzenia stanu SPRZĘTU i w razie zastrzeżeń co do stanu pudełka / opakowania / SPRZĘTU, ma możliwość zainicjowania procedury reklamacyjnej podczas procesu odbioru Przesyłki Paczkomatowej ze skrytki w Paczkomacie i wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu.
 7. W przypadku określonym w pkt. 6 powyżej UŻYTKOWNIK może przyjąć SPRZĘT lub odstąpić od UMOWY WYPOŻYCZENIA.
 8. Opcja dostawy i zwrotu paczkomatem InPost dostępna jest dla zamówień, których wartość SPRZĘTU nie przekracza 4500 pln, ze względu na ubezpieczenie.
 1. UMOWA WYPOŻYCZENIA jest zawierana na czas oznaczony.
 2. Zawarcie UMOWA WYPOŻYCZENIA następuje z chwilą dokonania przez UŻYTKOWNIKA ZAMÓWIENIA.
 3. UMOWA WYPOŻYCZENIA trwa przez cały OKRES WYPOŻYCZENIA. Rozwiązuje się ona z chwilą umieszczenia w paczkomacie InPost SPRZĘTU w ostatnim dniu OKRESU WYPOŻYCZENIA przez UŻYTKOWNIKA.
 4. Nie jest możliwe przedłużenie OKRESU WYPOŻYCZENIA.
 5. UŻYTKOWNIK może wypowiedzieć UMOWĘ WYPOŻYCZENIA ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. nie otrzymał SPRZĘTU w dniu rozpoczynającym OKRES WYPOŻYCZENIA,
  2. SPRZĘT jest uszkodzony, o czym nie został poinformowany przed złożeniem ZAMÓWIENIA.
 6. BOJNY może wypowiedzieć UMOWĘ WYPOŻYCZENIA ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy UŻYTKOWNIK narusza istotne postanowienia UMOWY WYPOŻYCZENIA, w szczególności:
  1. nie dokonał opłaty CAŁKOWITEJ CENY WYPOŻYCZENIA i KAUCJI ZWROTNEJ w wyznaczonym terminie,
  2. oddał SPRZĘT do używania osobie trzeciej bez wymaganej zgody BOJNY,
  3. dokonał w SPRZĘCIE zmian lub ulepszeń bez wymaganej zgody BOJNY.
 1. BOJNY oświadcza, że:
  1. ma tytuł prawny do oferowanego poprzez PLATFROMĘ SPRZĘTU,
  2. stan techniczny SPRZĘTU i opakowania jest zgodny z OFERTĄ.
 2. BOJNY zobowiązuje się dostarczyć UŻYTKOWNIKOWI wybrany SPRZĘT bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń. Wszelkie uwagi dotyczące stanu SPRZĘTU i opakowania oraz zauważonych uszkodzeń należy zgłosić poprzez adres e-mail: pomoc@bojny.pl, lub przez numer tel. 500 404 411
 3. Jeśli BOJNY nie może dostarczyć wybranego przez UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU, może, za zgodą UŻYTKOWNIKA, dostarczyć inny podobny SPRZĘT. W takiej sytuacji UŻYTKOWNIK nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli UŻYTKOWNIK zaakceptuje dostarczenie SPRZĘTU podobnego do zamówionego, którego CENA WYPOŻYCZENIA będzie niższa od już zapłaconej, wówczas różnica w cenie zostanie mu zwrócona.
 4. Wraz z zawarciem UMOWY WYPOŻYCZENIA BOJNY przekaże UŻYTKOWNIKOWI materiały pomocnicze związane z funkcjonowaniem przedmiotu UMOWY WYPOŻYCZENIA, a także udzieli mu informacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu UMOWY WYPOŻYCZENIA.
 1. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do używania SPRZĘTU zgodnie z umową i jej przeznaczeniem.
 2. UŻYTKOWNIK nie może modyfikować SPRZĘTU oraz dokonywać napraw na własną rękę pod rygorem konieczności zwrotu wartości SPRZĘTU.
 3. UŻYTKOWNIK nie może zmienić przeznaczenia SPRZĘTU.
 4. UŻYTKOWNIK nie jest uprawniony do oddania SPRZĘTU w podnajem ani do umożliwienia bezpłatnego używania SPRZĘTU przez osoby trzecie bez zgody BOJNY.
 5. Wraz z upływem OKRESU WYPOŻYCZENIA UŻYTKOWNIK zobowiązuje się niezwłocznie oddać BOJNY SPRZĘT w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem normalnego zużycia.
 1. UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM, lub PRZEDSIĘBIORCĄ O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dokonania Zamówienia odstąpić od UMOWY WYPOŻYCZENIA bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, iż odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku nadania UŻYTKOWNIKOWI SPRZĘTU. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpiło już po faktycznym wydaniu SPRZĘTU do dostarczenia UŻYTKOWNIKOWI, UŻYTKOWNIK pokrywa bezpośredni koszt jego zwrotu do BOJNY.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem na adres e-mail pomoc@bojny.pl
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY WYPOŻYCZENIA stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu
 4. BOJNY niezwłocznie przesyła UŻYTKOWNIKOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY WYPOŻYCZENIA.
 5. W przypadku odstąpienia od UMOWY WYPOŻYCZENIA umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku, gdy UZYTKOWNIK dokonał już płatności CAŁKOWITEJ CENY WYPOŻYCZENIA i KAUCJI ZWROTNEJ, BOJNY niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wypożyczenia zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. BOJNY dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył UŻYTKOWNIK.
 8. Prawo odstąpienia od UMOWY WYPOŻYCZENIA nie przysługuje UŻYTKOWNIKOWI w przypadku gdy przed upływem 14 dni od dokonania ZAMÓWIENIA BOJNY dostarczył UŻYTKOWNIKOWI SPRZĘT.
 9. UŻYTKOWNIK jest informowany w trakcie dokonywania ZAMÓWIENIA o skutku, o którym mowa w pkt 8 powyżej. Wyrażenie zgody na wystąpienie tego skutku warunkuje skuteczne dokonanie ZAMÓWIENIA.
 10. W przypadku poinformowania UŻYTKOWNIKA drogą mailową o braku dostępności zamówionego SPRZĘTU i zaoferowaniu SPRZĘTU podobnego do zamówionego, UŻYTKOWNIK ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania tejże informacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Brak zajęcia stanowiska w przedmiocie wyrażenia zgody na wypożyczenie SPRZĘTU podobnego do zamówionego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia UŻYTKOWNIKOWI informacji o braku dostępności zamówionego SPRZĘTU, będzie skutkować anulowaniem zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez UŻYTKOWNIKA.
 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zamówionego SPRZĘTU oraz realizacji ZAMÓWIENIA należy składać na adres e-mail pomoc@bojny.pl
 2. W zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej UŻYTKOWNIK podaje:
  1. numer zamówienia,
  2. opis podnoszonych zastrzeżeń,
  3. żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. BOJNY rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili jego przesłania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wystarczających informacji do jego rozpatrzenia, BOJNY zgłosi się o ich uzupełnienie. Termin, o którym mowa w pkt 3 biegnie od momentu przesłania dodatkowych informacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana stosownie drogą e-mail.
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania BOJNY do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie BOJNY o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez BOJNY na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez KONSUMENTA lub PRZEDSIĘBIORCĘ O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM lub PRZEDSIĘBIORCĄ O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM lub PRZEDSIĘBIORCĄ O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej UMOWY WYPOŻYCZENIA.
  2. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między UŻYTKOWNIKIEM, a BOJNY.
  3. UŻYTKOWNIK może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między UŻYTKOWNIKIEM a BOJNY, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. UŻYTKOWNIK może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 1. UŻYTKOWNIK, który założył konto na PLATFORMIE, może w każdym czasie wypowiedzieć UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 2. UŻYTKOWNIK składa oświadczenie o wypowiedzeniu UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: pomoc@bojny.pl
 3. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, BOJNY niezwłocznie przesyła UŻYTKOWNIKOWI drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzenie jego otrzymania.
 4. BOJNY może wypowiedzieć UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w stosunku do UŻYTKOWNIKA w przypadku, gdy:
  1. UŻYTKOWNIK, w przypadku zmiany danych wymaganych do założenia konta na PLATFORMIE, nie dokonał ich aktualizacji,
  2. UŻYTKOWNIK w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia REGULAMINU lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem PLATFORMY.
 5. Oświadczenie BOJNY o wypowiedzeniu UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ wysyłane jest UŻYTKOWNIKOWI na jego adres e-mail podany przy dokonywaniu REJESTRACJI.
 6. Wypowiedzenie UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z usunięciem konta na PLATFORMIE.
 1. W celu korzystania z PLATFORMY UŻYTKOWNIK powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. adres poczty e-mail.
 2. BOJNY zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta UŻYTKOWNIK.
 3. UŻYTKOWNIK decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. BOJNY informuje, iż wyłączenie przez UŻYTKOWNIKA możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność PLATFORMY.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej na stronie WWW oraz w aplikacji, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 1. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 1. BOJNY może dokonać zmiany niniejszego REGULAMINU (z wyjątkiem pkt XX Regulaminu, który dotyczy UŻYTKOWNIKÓW niebędącymi KONSUMENTAMI lub PRZEDSIĘBIORCAMI O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA i i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących wypożyczalnie SPRZĘTU lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez BOJNY wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowach zawieranych pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a BOJNY lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych związanych z funkcjonowaniem PLATFORMY);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy REGULAMINU, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez BOJNY dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych REGULAMINEM.
 2. W przypadku dokonania zmian w REGULAMINIE, BOJNY udostępni tekst jednolity REGULAMINU poprzez publikację na PLATFORMIE oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby UŻYTKOWNIK mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana REGULAMINU wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku UŻYTKOWNIKÓW którzy zawarli UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ mają oni prawo do wypowiedzenia UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie REGULAMINU. Zmiana REGULAMINU pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez UŻYTKOWNIKA i BOJNY Umów przed zmianą REGULAMINU.
 1. Niniejszy punkt REGULAMINU oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie UŻYTKOWNIKÓW niebędących KONSUMENTAMI lub PRZEDSIĘBIORCAMI O UPRAWNIENIACH KONSUMENTÓW.
 2. BOJNY przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY WYPOŻYCZENIA zawartej z UŻYTKOWNIKIEM niebędącym konsumentem lub PRZEDSIĘBIORCĄ O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od UMOWY WYPOZYCZENIA w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie UŻYTKOWNIKA niebędącego KONSUMENTEM lub PRZEDSIĘBIORCĄ O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA żadnych roszczeń w stosunku do BIZUMANII.
 3. W wypadku UŻYTKOWNIKÓW niebędących KONSUMENTAMI lub PRZEDSIĘBIORCAMI O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA BOJNY ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez UŻYTKOWNIKA sposobu płatności oraz faktu zawarcia UMOWY WYPOŻYCZENIA.
 4. W wypadku UŻYTKOWNIKÓW niebędących KONSUMENTAMI lub PRZEDSIĘBIORCAMI O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA BOJNY może wypowiedzieć UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie UŻYTKOWNIKOWI stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy BOJNY, a UŻYTKOWNIKIEM niebędącym KONSUMENTEM lub PRZEDSIĘBIORCĄ O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BOJNY.
 6. W odniesieniu do UŻYTKOWNIKÓW niebędących KONSUMENTAMI lub PRZEDSIĘBIORCAMI O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA BOJNY może dokonać zmiany REGULAMINU w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 11.01.2022 r.
 2. Umowy zawierane przez BOJNY zawierane są w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez UŻYTKOWNIKA.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie UZYTKOWNIKOWI istotnych postanowień zawieranej UMOWY WYPOŻYCZENIA następuje poprzez przesłanie UŻYTKOWNIKOWI wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego ZAMÓWIENIA. Treść UMOWY SPRZEDAŻY jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym PLATFORMY.
 5. BOJNY zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 6. Treść REGULAMINU jest dostępna dla UŻYTKOWNIKÓW bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://bojny.pl/regulamin
 7. BOJNY informuje, że korzystanie z PLATFORMY za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie ZAMÓWIENIA, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta UŻYTKOWNIK.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskie

Potrzebujesz pomocy?

Wiesz już wszystko?

Shopping Cart